Tag Archives: کارول پرونهابر

صدای آمریکا: انستیتوی خاورمیانە میزبان گردهمای کردهای ایران شد

 انستیتوی خاورمیانە برای بررسی وضعیت کردهای ایران میزبان گردهمای شد کە در آن کارل برونهیوبر نوسیندە کتاب “مرگ و زندگی در قاسملو”، شریف بهروز نمایندە حزب دمكرات کردستان ایران و ادریس احمدی عضو محقق دانشگا جورج تاون واشنگتن بود. برای … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged , , | Leave a comment