Tag Archives: فدرالیزم

عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران

یکی از اهداف اصلی میزگرد ایران، تبلیغ برای بنا نهادن یک دولت دموکراتیک غیر متمرکز بر اساس قانونی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی در ایران باشد. علل خصوص، با توجه به این که کشور ایران سرزمینی چند ملیتی … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged , | Leave a comment