Tag Archives: ارومیه

گفتگو: سیاست تفرقە افکنی رژیم در شهر ارومیە مبنی بر تغیر اسامی محلی محکوم است

اخیرا رسانەهای متعدد داخل و خارج از کشور خبر از این دادەاند کە شهرداری ارومیە در صدد برداشتن نام و اصطلاحات بومی از خیابانها و تابلوهای مغازەداران شهر ارومیە بودە کە آنها را با اسامی غیربومی جایگزین کنند. اگرچە این … Continue reading

Posted in فارسی | Tagged , | Leave a comment