صدای آمریکا: انستیتوی خاورمیانە میزبان گردهمای کردهای ایران شد

Share

 انستیتوی خاورمیانە برای بررسی وضعیت کردهای ایران میزبان گردهمای شد کە در آن کارل برونهیوبر نوسیندە کتاب “مرگ و زندگی در قاسملو”، شریف بهروز نمایندە حزب دمكرات کردستان ایران و ادریس احمدی عضو محقق دانشگا جورج تاون واشنگتن بود.

برای مشهادە این گزارش بە لینک زیر مراجعە کنید کە گزارش بخش فارسی صدای امریکا را دربرمیگیرد.

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>