صدای آمریکا: انستیتوی خاورمیانە میزبان گردهمای کردهای ایران شد

صدای آمریکا: انستیتوی خاورمیانە میزبان گردهمای کردهای ایران شد
22 Mar
10:55
Share

 انستیتوی خاورمیانە برای بررسی وضعیت کردهای ایران میزبان گردهمای شد کە در آن کارل برونهیوبر نوسیندە کتاب “مرگ و زندگی در قاسملو”، شریف بهروز نمایندە حزب دمكرات کردستان ایران و ادریس احمدی عضو محقق دانشگا جورج تاون واشنگتن بود.

برای مشهادە این گزارش بە لینک زیر مراجعە کنید کە گزارش بخش فارسی صدای امریکا را دربرمیگیرد.

Facebook Comments

comments

« »
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>