عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران

Share

یکی از اهداف اصلی میزگرد ایران، تبلیغ برای بنا نهادن یک دولت دموکراتیک غیر متمرکز بر اساس قانونی که تضمین کننده حقوق فردی و جمعی در ایران باشد. علل خصوص، با توجه به این که کشور ایران سرزمینی چند ملیتی و زبانی و فرهنگی و مذهبی است، امید می‌رود در سایه در نظر گرفتن این تنوعات و حقوق تمامی این مردم و ملیت‌ها بتوان ایرانی پلورال غیرمتمرکز و در حین حال یک پارچه و واحد پیشنهاد کرد.

برای پرداختن بە مبحث عدم تمرکز قدرت، فدرالیزم و حقوق ملیتها در ایران این برنامە بە زوایای مختلف بحث عدم تمرکز و فدرالیزم بە عنوان سیستم حکومتی در ایران آیند میپردازد.
میهمانان این برنامە:
-آقای پروز دستمالچی از چهرەهای برجستە اپوزسیون و تحلیلگر مسائل ایران و حقوق بشر مقیم آلمان هستند و مالف کتابهاو مقالات متعددی هستند کە کتاب اخیر ایشان “ترور بە نام خدا” ست. آقای دستمالچی از بازماندگان ترور میکونوس هستند کە منجر بە ترور چهار نفر از مخالفین رژیم از جملە دکتر صادق شرفکندی دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران بود.
-مهمان دیگر برنامە ما آقای پرویز پورنژاد استاد علوم سیاسی در دانشکدە قانون و علوم سیاسی دانشگاە صلاح الدین، اقلیم کردستان و مالف کتاب اخیر “اصول و مبانی فكری و چارچوب تئوریك سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران”.
همچنین، آقایان دکتر کریم عبدیان، همایون مبصری و شریف بهروز از مواسسین میزگرد ایران و اعضای هیات مدیریە “میزگرد ایران” در این برنامە شرکت کردنند.

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>