ارومیە، نامی درخور برای استان آذربایجان غربی

Share

شریف بهروز
کردپا

معضلات، مشکلات و بافت سیاسی و فرهنگی کشور بلازدە ایران آنقدر زیاد و پیچیدە است کە هر انتقادی از وضع موجود یا پیشنهادی برای بهبود مناسبات موجود ممکن است از طرف گروهی

سوءتعبیر شده و یا حتی بدتر از آن عملا تحریف شود و در نهایت بە زنجیرە اختلافات و درگیری‌هایی دامن بزند که دشمنان این مردم و مملکت از آن به سود خود و آمرانشان بهره‌برداری کنند.

یکی از این مشکلات که بر پیچیدگی اوضاع در ایران افزوده است، تقسیمات نادرست استانی و نام‌گذاری عمدی یا سهوی آن‌ها بە شکل و شیوە‌ای نادرست است. نام‌ها بازتاب‌دهنده وجوهی از قدرت موثر در جامعه هستند و لذا این نام‌های نادقیق می‌تواند موجب سواستفادە بعضی‌ها و ظلم و ستم بە بعضی دیگر شود.

گذاشتن نام استان “آذربایجان غربی” بر این بخش از جغرافیای کشور و سایر مناطق کشور از ابتدا اقدامی نادرست و متاثر از برنامه‌های سیاسی و نه تشخیص‌های حرفه‌ای بوده است. در حقیقت شقە‌کردن آذربایجان ایران بین دو استان و تنها قرار دادن نیمی از خاک آذربایجان در ایران در چهارچوب این دو استان امریست نادرست و سیاستی حتی مشکوک است.

البتە این سیاست در مورد کُردها هم اعمال شدە اما پرداختن به آن از حوصله این مطلب خارج است و اگر وقتی شد در یاداشتی جداگانه به آن هم خواهم پرداخت. اما باید تاکید موکد کنم که هدف از تالیف این مطلب انکار آذری‌بودن بخش‌هایی از این استان نیست. البته این هم بدان معنی نیست کە آذربایجان غربی تنها مختص بە آذری‌هاست و کُردها نباید در ادارە امور این بخش از کشور نقشی داشتە باشند و مورد تبعیض و سرکوب قرار بگیرند.

چرا باید نام این استان تغییر پیدا کند و چرا ارومیە بهترین گزینە برای نامگذاری این استان است نە اسم کنونی آن “آذربایجان غربی”:
همانطور که کوتاه هم اشارە شد، تقسیم‌کردن تنها نصف خاک آذربایجان در ایران بین دو استان ظلم بزرگی است بە هموطنان آذری و به نظر من، فعالین آذری باید درصدد پیوستن بخش‌های دیگر آذربایجان از جملە اردبیل و زنجان بە آذربایجان و تحت نام آذربایجان ایران باشند بدون شرقی و بدون غربی.

از طرفی دیگر و از همە مهمتر، ساکنین آذربایجان غربی همگی ترک آذری نیستند و کُردها هم در بخش وسیعی از این استان سکونت دارند. حالا اکثریت یا اقلیت بودن آن‌ها را برای روزی خواهیم گذاشت کە مردم در یک انتخابات کاملا آزاد و در ایرانی دمکرات بتوانند رای خود را به صندوق بیندازند و سرنوشت خویش را تعیین کنند و بگویند کە چە نامی را می‌خواهند روی استان، دهستان، بخش، یا شهرستان خود بگذارند و خود را در چهارچوب کدام اقلیم ملی-سیاسی بگنجانند.

البتە این لازمە بە مکانزیم و فرمول خاص خود است کە یقینا در آیندە می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

ولی چیزی کە واضح و روشن است این است کە دو ملیت کُرد و ترک آذری در این استان در همجوار همدیگر و در بعضی نقاط قاطی با یکدیگر ادامە بە حیات می‌دهند و خواهند داد. چه خوب خواهد شد کە با تغییر نام این استان از “آذربایجان غربی” بە “ارومیە” جلوی سو استفادەها و زیادەروی‌های طرفین و مسئولین فعلی و آتی را گرفت و اسمی برای استان انتخاب و استفادە کرد کە درخور ترکیب و بافت ملی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این بخش مهم و حیاتی کشور باشد.

البتە این بدان معنا نیست کە مشکلات کە مواجە مردم منطقە و کشور هستند و تبعیضاتی واردە بر مردم این استان و سایر استان‌های کُردنشین و غیرکُردشین با این تغیرات اندک در چهارچوب نظام مطلقە حاکم رفع خواهد شد، لیکن با اقدام بە این تغییر کوچک – ولو مهم – روح همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری بین این دو خلق همسایە و مجاور بیشتر خواهد شد کە از یک سو زمینە را برای بکارگیری و بهرەگیری ازسرمایەهای منطقە بطور مساوی فراهم‌تر خواهد کرد و از سویی دیگر بستر راە را برای برچیدن تبعیض و بە حاشیە راندن‌ها چە در حال و چ در آیندە هموارتر خواهد کرد.

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>