گفتگو: سیاست تفرقە افکنی رژیم در شهر ارومیە مبنی بر تغیر اسامی محلی محکوم است

Share

اخیرا رسانەهای متعدد داخل و خارج از کشور خبر از این دادەاند کە شهرداری ارومیە در صدد برداشتن نام و اصطلاحات بومی از خیابانها و تابلوهای مغازەداران شهر ارومیە بودە کە آنها را با اسامی غیربومی جایگزین کنند.
اگرچە این حکم بە شیوە رسمی از طرف هیچ ارگان دولتی ابلاغ نشدە اما خبرها از عملی کردن این پروژە تفرقە افکن سخن میگویند کە اکثر تابلوهای شخصی دکانداران و مغازەداران از نام کردی و ترکی بە فارسی تغیر یافتەاند.
در مخالفت با یان اقدام نژادپرستانە و تفرقە آمیز کمپین فیس بوکی راندازی شدە کە بە گفتە خود کمپین “هدف از ایجاد آن مقابله با توطیه دشمنان در تفرقه افکنی بین اهالی شهر ارومیه میباشد.”
عابد فتاحی نمایندە کردزبان شهر ارومیە در مجلس رژیم هم باین تصمیم در صحن علنی مجلس اعتراض کردە و از مسئولین درخواست کردند راه حل مطلوبی برای حل این مشکل پیدا کنند تا این موضوع به ملتهب شدن و امنیتی شدن فضای ارومیه منجر نگردد.
این نمایندە در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا خبر از هدایت این سیاست از مرکز را میدهند بخصوص ازطرف افرادی چون حداد عادل کە وابستە و خانوادە بیت رهبری هستند. فتاحی ادعا میکنند کە آیین نامه‌ای که توسط آقای حداد عادل در مجلس مبنی بر حذف اسامی خارجی از سردر مغازه‌ها و فروشگاه‌ها مطرح شد و به تصویب رسید، به تازگی در منطقه ارومیه با سوء برداشت از این آیین‌نامه دستورالعملی مبنی بر تغییر اسامی کردی و ترکی مغازه‌های این منطقه صادر شده است.
در همین راستا دو تن از اعضای اجرایی ‘میزگرد ایران’، آقایان شریف بهروز و حبیب آذرسینا با حضور در برنامە اختصاصی تلویزیون ‘تیشک’ بە زوایە مختلف این سیاست ضد مردمی و تفرقەآمیز پرداختند.

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>