حضور در برنامە “نگرشی دیگر” با مراد معلم

Share

حضور در برنامە “نگرشی دیگر” با مراد معلم کە در روز ١٥ دیسامبر ٢٠١١ انجام شد.

موضوع برنامە:
وضعیت جنبش ملی در کردستان بە رهبری حزب دمکرات کردستان ایران از بدو تاسیس تا کنون
“شورای ملی مقاومت” و عدم ادامە همکاری حدکا با این تشکل
وضعیت زنان در جنش کرد
چشم انداز تاثیرات حدکا در جنبش سرتاسری

Facebook Comments

comments

This entry was posted in فارسی and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>